• Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Google+ Icon

21 APRIL 2017

THESSALONIKI

INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARITY IN THE ARTS SYMPOSIUM I

CINEMA / PHOTOGRAPHY

THESSALONIKI / GREECE

INTERNATIONAL "INTERDISCIPLINARITY IN THE ARTS" SYMPOSIUM I

CINEMA / PHOTOGRAPHY

COLLABORATORS:

Prof. Dr. Emily Stoeva

KEYNOTE SPEAKER

CALL FOR PAPERS


The 1st International Symposium theme, Interdisciplinarity in the Arts: Cinema and Photography aims at the interactive relationship between these two considering expansive purview present-day arts.

This will be an interdisciplinary event dedicated to study cinema and photographic arts, considering the changing nature of the media and the communication technologies.

Achieving a comparative and interdisciplinary perspective on both cinema and photography with special focus on visual culture, narrative tools and digitalized environment is aimed.

The International Interdisciplinarity in the Arts Symposium I: Cinema / Photography will be held in Thessaloniki between 21st and 22rd April. Prospective presenters will have the opportunity to submit proposals for papers and posters both in English and Turkish. For Turkish presentations, a PowerPoint slide prepared in English is essential. The complete papers of presentations should be in English and selected papers will be published in Symposium Proceedings e-Book with an ISBN number after a double-blind peer review process.

The symposium is open participation by the academics and independent researchers who study on arts and humanities. Interested participants are requested to submit an abstract in English of approximately 300 words accompanied with a 150-word brief biography no later than March 31, 2017 to the e-mail below:

info@parcsym.com

 

THEMES
FUNDEMENTAL ISSUES in the ART of CINEMA / PHOTOGRAPHY

· Stylistic Concerns, Genres and Movements
· Representation and Image
· from Frame to NO Frame
· Reproduction and Copyright
· from the Age of Mechanical Reproduction to Digitalized Era
· Open Works: from the “Absolute Meaning” to Uncertainty and Chaos
· Work of Art / Artwork / The Open Work
· Reality and Simulacrum
· Process / Moment
· Subjectivity / Presentness

THE NEW TENDENCIES: CINEMA, PHOTOGRAPHY and NARRATIVE

· The Changing Nature of Narrative Tools
· Media, Visual Culture and Communication Technologies
· from Cinematography to Instamovies: Changing Design Concept
· Social Media: Snapchat / Instastory, Instagram
· from STAR to SELFIE: Hollywood Icons / Social Media Celebrities

SPACE, URBAN CULTURE, CINEMA / PHOTOGRAPHY

· City as a Scene
· City as a Subject
· Urban Narrative in Cinema / Photography
· Sites in Cinema / Photography from Ghettos to Affluent Cities
· Street Photography
· Urban Photography
· Neighbourhood / City Culture in Cinema
· Urban / Rural Architecture and Cinema / Photography
· Cinematic / Photographic Spaces
· Utopian / Dystopian City Conceptions in Cinema / Photography

IDENTITY, INDIVIDUAL and CINEMA / PHOTOGRAPHY

· Identity, Culture and Politics
· Migration and Interculturalism
·Identity and Gender Issues in Cinema / Photography: Feminism,   Masculinity, Heteronormativity, LGBT
· Multiculturalism
· Class Struggle, Culture Conflict
· Modern Intellectual Theme in Cinema / Photography
· Alternated / Neglected Identities in Cinema / Photography

MEMORY and DOCUMANTATION in CINEMA / PHOTOGRAPHY

· Public Memory / Individual Memory in Cinema / Photography
· Memory and Narrative in Cinema / Photography
· Historical Narratives: Period Movies / Historical Photographs
· Found Photos / Recordings
· Cinema, Photography and Documentary
· Cinema, Photography and Documenting the Present

 


 

BİLDİRİ ÇAĞRISI 

 

Uluslararası Sanatta Disiplinlerarasılık Sempozyumları serisinin ilki, Sinema / Fotoğraf alt başlığıyla, günümüz sanatının genişleyen alanından hareketle sinema ile fotoğraf arasındaki etkileşimli ilişkiye odaklanıyor.

 

Medya ve iletişim teknolojilerinin değişen doğasını gözeterek düzenlenecek olan disiplinlerarası sempozyum, sinema ve fotoğraf çalışmaları alanlarına katkıda bulunmayı hedeflemekte.

 

Sempozyum, görsel kültür, anlatı araçları ve dijitalleşen ortamlara odaklanarak sinema ve fotoğraf alanlarına karşılaştırmalı ve disiplinlerarası bir bakışla yaklaşmayı amaçlıyor. 

 

Uluslararası "Sanatta Disiplinlerarasılık" Sempozyumları I: Sinema / Fotoğraf, 21 – 22 Nisan 2017 tarihleri arasında Selanik’te gerçekleştirilecektir. Katılımcılar, bildirilerini İngilizce veya Türkçe olarak sunabilecek olup, Türkçe sunulacak bildiriler için İngilizce hazırlanacak bir powerpoint koşulu bulunmaktadır. Kongrede sunulan İngilizce tam metinler, hakem kurulundan geçtikten sonra ISBN numaralı Sempozyum Bildiri e-Kitapçığı’nda yayınlanacaktır. Sempozyum, sanat ve sosyal bilimler alanlarında çalışan tüm akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde İngilizce hazırlanacak olan bildiri özetleri 17 Mart 2017 31 Mart 2017, Cuma gününe kadar aşağıda belirtilen mail adresine, katılımcının kısa  bir özgeçmişiyle beraber gönderilmelidir. Özgeçmiş (İngilizce), 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
 

TEMALAR
SİNEMA / FOTOĞRAF SANATINDA TEMEL MESELELER

· Biçimsel Kaygılar, Türler ve Akımlar
· Temsil ve İmge
· Çerçeve ve Çerçevenin Reddi
· Yeniden Üretim ve Telif Hakları
· Mekanik Yeniden Üretim Çağından Dijitalleşen Dünyaya
· Açık Yapıtlar: “Mutlak Anlam”dan Belirsizlik ve Kaosa
· Sanat Eseri / Sanat Yapıtı / Açık Yapıt
· Hakikat ve Simulakr
· Süreç / An
· Öznellik / Nesnelik

YENİ EĞİLİMLER: SİNEMA, FOTOĞRAF ve ANLATI

· Anlatı Araçlarının Değişen Doğası
· Medya, Görsel Kültür ve İletişim Teknolojileri
· Sinematografiden Instamovies’e: Değişen Tasarım Konsepti
· Sosyal Medya: Snapchat / Instastory, Instagram
·  Yıldız Sanatçıdan Selfie’ye: Hollywood İkonları / Sosyal Medya Ünlüleri

MEKAN / UZAM, KENTSEL KÜLTÜR, SİNEMA / FOTOĞRAF

· Bir Sahne Olarak Şehir         
· Özne olarak Şehir
· Sinemada / Fotoğrafta Kentsel Anlatı        
· Sinemada / Fotoğrafta Varoşlardan Seçkin Semtlere Yerleşim Yerleri
· Sokak Fotoğrafçılığı             
· Kent Fotoğrafçılığı               
· Sinemada Mahalle ve Kent Kültürü
· Şehir Mimarisi / Kırsal Mimari ve Sinema / Fotoğraf       
· Sinematik / Fotografik Uzamlar
· Sinemada / Fotografta Ütopik / Distopik Kent Tasarımları

KİMLİK, BİREY ve SİNEMA / FOTOGRAF

· Ayniyet, Kültür ve Politika
· Göç ve Kültürlerarasılık
· Sinemada / Fotografta Toplumsal Cinsiyet ve Kimlik: Feminizm, Erkeklik, Heteronormatif Düzen, LGBT.
· Çok-kültürlülük
· Sınıf Çatışması, Kültür Çatışması
· Sinemada / Fotografta Modern Aydın Teması
· Sinemada / Fotografta Ötekiler / Yok Sayılanlar

SİNEMADA / FOTOĞRAFTA BELLEK ve BELGELEME

· Sinemada / Fotoğrafta Kamu Belleği / Bireysel Bellek
· Sinemada / Fotoğrafta Bellek ve Anlatı
· Tarihsel Anlatılar: Dönem Filmleri / Tarihi Fotoğraflar
· Bulunmuş Fotoğraflar / Kayıtlar
· Sinema, Fotoğraf ve Belgesel
· Sinema, Fotoğraf ve Şimdiyi Belgelemek
 
 

 

Academic & Artistic Board, Turkey:

Dr. Selahattin Yıldız (The Head of Academic & Artistic Board) 
Prof. Dr. Oğuz Makal
Prof. Dr. Özer Kanburoğlu
Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu
Director: Derviş Zaim


Academic & Artistic Board, International:

Prof. Dr. Dimitır Cholakov, University  of  Shumen, Bulgaria
Prof. Dr. Grigory Eydinov, Surikova, Moskow State Academy, Tatary
Prof. Dr. İvaylo  Mirchev, National Art  Academy, Sofya, Bulgaria
Prof. Dr. Valeri Chakalov, University of Shumen, Bulgaria
Prof. Dr. Emily Stoeva, National Academy for Theatre & Film Arts, Bulgaria


Executive & Organizing Board:
Prof. Dr. Selahattin Yıldız
Asst. Prof. Cem Çınar
Res. Asst. Melike Saba Akım
Cem Üstüner